{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we enkel functionele cookies.

1. INSCHRIJVING

Door het uitvoeren van de betaling van een CodeFever trainingsreeks bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Je geeft ook toestemming om je via SMS te bereiken (enkel gebruikt in noodgeval als plotse annulatie les).

De inschrijving gebeurt via www.codefever.be. Het vermelde inschrijvingsgeld omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, verzekering. Betaling kan op 2 manieren: via online betaling of overschrijving op het rekeningnummer dat wordt vermeld. Het is van belang dat je betaling goed herkenbaar is. Vermeld bij je overschrijving: CodeFever + naam kind + stad + groep + startuur. Belangrijk is wel dat je jouw kind(eren) zeker niet vergeet in te schrijven als je gebruik maakt van een overschrijving.

Je ontvangt van ons een e-mail met een link naar je ouderprofiel. Naast de gebruikelijke gegevens (naam, leeftijd, leerjaar, telefoonnummer), vragen wij ook naar de ervaring van je kind(eren). Er is zeker geen ervaring nodig en het heeft ook geen impact op de groep waarin je kind terecht komt. Dat is enkel achtergrondinformatie voor de lesgevers. Je kan meerdere e-mailadressen per kind doorgeven (bijv. in geval van scheiding, werk en thuisadres,…).

CodeFever stuurt na iedere les een e-mail met een update over wat geleerd is in de les. Die communicatie is bedoeld voor de ouders, niet voor het kind. Deze e-mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat opgegeven is bij de contactgegevens. Je kan een tweede e-mailadres toevoegen.

Bij niet betaling van het inschrijvingsgeld binnen de 4 werkdagen, krijgt CodeFever het recht om de inschrijving te annuleren en de reservatie opnieuw vrij te geven. Eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de inschrijver, die in strijd zouden zijn met de voorwaarden, binden CodeFever niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Hou er rekening mee dat je als inschrijver de eindverantwoordelijkheid draagt om je kind(eren) in de juiste leeftijdsgroep in te schrijven. Er kan enkel schriftelijk een afwijking van leeftijdsgroep plaatsvinden mits akkoord van CodeFever.

Deelnemers die –zonder akkoord van CodeFever- niet in hun leeftijdscategorie zijn ingeschreven, zijn niet verzekerd. Elke aansprakelijkheid is dan ook in dat geval ten laste van de inschrijver.

Wachtlijst
Indien de sessie van je keuze vol zit, kan je ons een e-mail sturen om je interesse voor een bepaalde stad/locatie/groep door te geven. Wij zetten je dan op de wachtlijst. Het is mogelijk dat er plaatsen vrijkomen door laattijdige betalingen van personen die reeds ingeschreven zijn. Het is interessant om je sowieso te registreren voor de wachtlijst. Bij grote interesse in een stad, overwegen we om een extra sessie in te lassen. De opname op de wachtlijst engageert je tot niets.

Annulatie door klant
Vanaf je het online inschrijvingsformulier ingevuld doorstuurt, verklaar je akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden. Indien je annuleert binnen de 14 werkdagen na de inschrijving, kan dat kosteloos. Annuleren van een inschrijving kan enkel schriftelijk per mail of per post. Telefonische annulaties worden niet aanvaard. Voor annulaties na de verstreken betalingstermijn, vragen wij een administratieve kost van €50 per lessenreeks-inschrijving.  Vanaf 30 dagen voor aanvang van de lessenreeks kan er bij annulatie geen terugbetaling meer plaatsvinden omwille van de reeds gemaakte kosten en het annuleren van andere kandidaten op de wachtlijst.

Annulatie door CodeFever
In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een CodeFever reeks geannuleerd worden. We stellen je dan voor om uw kind in te schrijven in een andere groep (die op een ander lesuur plaatsvindt), ofwel betalen we het integrale inschrijvingsgeld volledig terug.

CodeFever behoudt het recht om de groepen ByteBusters en CodeKraks samen te voegen bij onvoldoende inschrijvingen. Sowieso wordt het lespakket in dat geval gedifferentiëerd op niveau van de leerlingen op leeftijd.

Ziekte of andere afwezigheid van de leraar
CodeFever doet zijn uiterste best om bij ziekte of afwezigheid van de leraar tijdig voor vervanging te zorgen, zodat de les toch door kan gaan. Dat is echter niet altijd een haalbare kaart. Indien de les niet kan doorgaan, wordt de les ingehaald op een ander moment.

Wij verwittigen je sowieso van eventuele afwezigheden. Het is daarom belangrijk dat je jouw telefoongegevens en e-mailadres up-to-date houdt en wijzigingen doorgeeft aan de CodeFever-lesgever. CodeFever houdt zich het recht een lesgever minder te plaatsen indien de groep niet voltallig is. Op die manier kunnen we er altijd naar streven om de sessies door te laten gaan bij minder inschrijvingen.

CodeFever houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren, bijvoorbeeld bij wanbetaling, niet nakomen van de algemene voorwaarden of als de deelnemer door wangedrag de lessen verstoort. In dat geval wordt pro rato het inschrijfgeld teruggestort (min €50,-administratiekosten).

Gemiste lessen kunnen helaas niet worden ingehaald. Echter, op het leerplatform kan je kind de les wel zelfstandig inhalen met een thuisversie van de les. 

Sociaal tarief
CodeFever wil iedereen de kans geven om zich klaar te stomen voor de digitale toekomst. We willen daarom ook mensen die recht hebben op een sociaal tarief de kans geven zich in te schrijven. Het lesgeld wordt, indien je hierop recht hebt, verminderd met 50%. Dat wil zeggen dat een lessenreeks aan sociaal tarief slechts €120 is i.p.v. €240.

Denk je in aanmerking te komen voor sociaal tarief? Neem gerust contact met ons op via info@codefever.be Dan bespreken we persoonlijk met jou wat mogelijk is. 

2. FISCAAL ATTEST

Je ontvangt elk jaar automatisch een fiscaal attest op basis van de betaalde reeks van het jaar ervoor. De vermindering bedraagt €11,20 per sessie, dus in totaal €112,-. Die vermindering kan je dan inbrengen in uw belastingsaangifte.
De doorgegeven gegevens worden automatisch overgenomen voor het invullen van het fiscaal attest.
Die regeling geldt enkel voor kinderen onder 12 jaar. Meer informatie vindt u op: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/aangifte/

3. VERZEKERING

Elke ingeschreven en betaalde deelnemer is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op voorwaarde dat de ouder zijn kind in de juiste leeftijdsgroep heeft ingeschreven. Bij eventuele ongevallen zullen enkel de franchisekosten door de inschrijver dienen gedragen te worden.

CodeFever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade van de door de deelnemers en of ouders meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

CodeFever is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het transport van en naar de CodeFever-lessen, noch voor ongevallen op de parking van de locaties van de CodeFever-sessies.

De accommodaties zijn voorzien van alle technische apparatuur om de CodeFever-lessen mee te volgen. CodeFever is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal aan eigen meegebracht materiaal. Het materiaal dat bij de accommodatie hoort, is wel verzekerd door CodeFever.

4. ALGEMENE AFSPRAKEN

Er wordt niet gerookt op de CodeFever-locaties. Niet door de lesgevers, niet door de kinderen, en niet door de ouders die hun kinderen komen afzetten.

Eten en drinken in de computerlokalen is niet toegestaan. Er wordt een kleine pauze (toilet,…) voorzien waar iets kleins kan genuttigd worden op de speelplaats of in een andere ruimte nabij.

De veiligheid van de kinderen staat voorop! We vragen dan ook om je kind aan te melden bij aankomst en af te melden bij ophaling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor kinderen die niet zijn aan- of afgemeld. De verantwoordelijkheid van de leerkrachten en CodeFever over de deelnemers stopt aan het einde van de les. Spreek ook altijd duidelijk af met je zoon of dochter en wees stipt om hen af te halen.

Het is niet toegelaten dat ouders de sessies meevolgen. Dat leidt de aandacht van leraren en kinderen af. Na afloop van de les kunnen ouders eventueel vragen stellen aan de lesgever.

Er wordt geen opvang voorzien na de lessen. Na afloop van de les worden de kinderen direct opgehaald.

De ouders verlaten de schoolgebouwen tijdens de CodeFever-lessen. De school is geen publieke ruimte.

Bij de ByteBusters: De kinderen worden door de ouders gebracht tot aan het klaslokaal zelf. De kinderen mogen niet zomaar aan de schoolpoort afgezet worden. Een begeleider (ouder) blijft aanwezig totdat de leerkracht de leerlingen verwelkomt voor de les.

Kinderen mogen niet “vrij” rondlopen in de school. We houden ons aan de afspraken van de locatie (dat wordt nog voor de start van de lessen gecommuniceerd).

5. EIGENDOM

De lessen zijn eigendom van CodeFever. Niets uit het lespakket mag worden gekopieerd, gebruikt of worden gedeeld, zonder schriftelijke toestemming van CodeFever.

6. PRIVACY

CodeFever mag tijdens de sessies foto’s of videobeelden maken van de activiteiten en de deelnemers. Die foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en andere marketingdoeleinden. Indien je liever niet wenst dat een foto van je kind hiervoor wordt gebruikt dien je dat schriftelijk op voorhand te melden. Gelieve dan ook en foto van je kind toe te voegen zodat we weten over welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dat respecteren.

De gegevens van de deelnemers komen terecht in de database van CodeFever. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor interne werking. Indien je dat liever niet hebt, kan je dat altijd melden per e-mail, zodat wij deze gegevens verwijderen uit onze bestanden (GDPR 25/05/2018).

7. KLACHTEN

Eventuele klachten worden liefst zo snel mogelijk gemeld. Dat kan via email op info@codefever.be of op 09 336 10 73.

8. DISCLAIMER & COPYRIGHT

Het auteursrecht inzake de website ‘CodeFever’, van de informatie op de website én de inhoud van de CodeFever lessen behoren, tenzij anders expliciet vermeld, toe aan:

VZW CodeFever
Ter Varent 41
9850 Nevele
tel. 09 336 10 73
info@codefever.be